FI190

F190是一款单回路的高效蒸发器,该产品的开发主要服务于使用低GWP制冷剂的空气源热泵应用。紧凑的产品设计以及新一代AsyMatrix®非对称板纹的使用,有助于提升换热性能,同时显著减少压降和制冷剂充注量。                                         

  F190的有效工作范围为60到150kw。