V26

V26 基于采用 AsyMatrix® 专利技术的 B26 高效冷凝器。V 环冷凝剂分配系统针对可逆气水热泵加以改进并确保反向式蒸发器拥有最佳性能。分配系统在冷凝器运行时并不影响功能或性能。